جهت مشاهده اطلاعات کامل هر یک از محصولات روی نام آن کلیک کنید:

 

پاکت یکسرباز ته چسب بدون گاست جانبی پاکت یکسرباز ته دوخت بصورت تخت و یا با گاست جانبی پاکت دوسر بسته دهانه دار انواع پاکات
Open - Mouth, Pasted, Flat sacks Open - Mouth, Sewen, Flat or Gusseted Sacks Valved Paste, Flat Sacks All type of Sacks